Foto: Mattias Hellgren/Försvarsmakten

Pliktvägrare får det tuffare i Finland – hur ser det ut i Sverige?

Finland upphäver den lag som särbehandlar troende med en övertygelse om att inte genomföra sin plikt, militärt eller civilt. Detta eftersom det anses som diskriminerande att varje totalvägrare lagförs medan en medlem av Jehovas vittnen kan göra samma sak utan påföljd. I ett uppmärksammat fall hävde hovrätten en totalvägrares fängelsedom förra året då det ansågs diskriminerande i en jämförelse med andras lagliga rätt att totalvägra.

I kommunikation med press och allmänhet refererar såväl Riksdagen som Försvarsmakten till ett trossamfund, Jehovas vittnen, som verkar vara den grupp som p g a tro varit undantagna. Till nu vill säga.

De ser vaket på kopplingen land och folk i Finland. Den i hovrätten fastställda orättvisan ska såklart åtgärdas men istället för att förklemande utöka rätten till befrielse väljer man istället att stärka plikten. Lagen som ger Jehovas vittnen rätt att totalvägra upphävs. Även troende, oavsett bekännelse, ska hjälpa sin nästa och vara delaktiga i landets totalförsvar och här erbjuds redan alternativ med vapenfri eller civil tjänst utöver traditionell militär värnplikt. Möjligheter som det noga informeras om bl a på finska försvarets hemsida.

Hur ser det ut här hemma då? I en översyn finner vi att alla svenskar mellan 16 och 70 år omfattas av den svenska totalförsvarsplikten och att den som vägrar utföra totalförsvarsplikt kan dömas till böter eller fängelse i högst ett år (fyra år vid höjd beredskap). Totalförsvar är i fredstid militär värnplikt eller civilplikt.

Det är sparsmakat med information rörande skäl för undantag som kan ge friskrivning på Försvarsmaktens hemsida. Hos Rekryteringsmyndigheten berättar man (i sin helhet):
”Du som är övertygad om att du inte kan använda vapen mot någon annan person kan ansöka om att få göra din totalförsvarsplikt utan vapen. Det innebär att du kan få göra civilplikt och krigsplaceras inom det civila försvaret. För närvarande genomförs inte någon sådan utbildning, men du kan bli kallad till utbildning senare om behoven inom det civila försvaret skulle ändras.” Tja, vi har ju tagit ut endast 4 000 ur de senaste kullarna så problemet med inkallade totalvägrare lär för närvarande vara obefintligt. Kanske dags att dra igång den civila verksamheten?!

Frågan kvarstår dock. Vilka specifikt skulle i Sverige kunna hävda religiös övertygelse som lagligt skäl för att inte göra sin plikt eller per automatik hamna på en enklare nivå? Vad mer finns det? Vi har kastat ett öga i Värnpliktslagen. Där finns en del besked men inga detaljer. Lagar kan och ska tolkas men det sker alltid utifrån lagtexten och känns den inte rätt givmild på sina håll?

1 kapitlet, 4 paragrafen:

Från skyldigheten att fullgöra värnpliktstjänstgöring skall den befrias som
1. på grund av sjukdom eller av någon annan orsak har sin fysiska eller psykiska prestationsförmåga nedsatt i sådan grad att han inte kan fullgöra tjänstgöringen,
2. löper särskild risk att genom tjänstgöringen få en sådan nedsättning av prestationsförmågan som avses under 1,
3. genom naturalisation upptas till svensk medborgare det kalenderår då han fyller 28 år eller senare,
4. styrker att han i utlandet genomgått militär utbildning som i huvudsak kan jämställas med grundutbildning enligt denna lag,
5. på grund av långvarig vistelse utomlands inte har fullgjort sin tjänstgöringsskyldighet och återvänder till riket under det kalenderår då han fyller 28 år eller senare, eller
6. visar andra, synnerliga skäl för befrielse.

6 kapitlet, 46 paragrafen:

Regeringen eller myndighet som regeringen utser får besluta att värnpliktig tills vidare eller för viss tid icke skall åläggas tjänstgöring enligt denna lag, om den värnpliktige:
1. vägrar eller underlåter att fullgöra vad som åligger honom eller olovligen avviker eller uteblir från tjänstgöringsstället och det kan antagas att han icke kommer att fullgöra tjänstgöringen,
2. hos myndighet som regeringen bestämmer förklarar att han icke kommer att fullgöra värnpliktstjänstgöring och det med hänsyn till hans anslutning till religiöst samfund kan antagas att han icke kommer att fullgöra värnpliktstjänstgöring eller vapenfri tjänst.

Kanske bör vi titta närmare på Finland vad gäller synen på plikt. Bör vi i så fall även detaljstudera deras nu aktuella lagändring tillsammans med sättet att genomdriva och praktiskt genomföra tjänst? Sånt här måste såklart regleras och stå helt klart innan det hänt något och behovet finns där! Färre ord och mer verkstad helt enkelt.

Puolustusvoimat – Beväring – Andra tjänstgöringsalternativ samt befrielse från tjänstgöring (på svenska)

Försvarsmakten Sverige – Värnplikten

Sveriges Riksdag – Värnpliktslag (1941:967)

Läs även Semper Miles: Leden fylls och förmågan stärks hos vår granne och Mycket intressant insyn i finska försvaret samt Totalförsvarsplikt för alla och Nya värnplikten och kommande volymer ställda mot förr

(Bilden är från ett annat tillfälle. Finska beväringar övar strid i bebyggelse i Sverige. Beskuren bild. Foto: Mattias Hellgren/Försvarsmakten.)

– Finland corrects law making it harder to refuse military or civil conscript service upon religious belief. What’s the status in Sweden?

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]