Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Tillsammans för försvar av sjö, kust och trafik

Finska marinen drar igång sin huvudkrigsövning där enheter ur samtliga marina förband deltar liksom personal från Bevakningsflygdivisionen, Björneborgs brigad, Finska vikens Sjöbevakningssektion, Flygkrigsskolan, Jägarbrigaden, Karelens flygflottilj, Karelska brigaden, Logistikregementet, Satakunta flygflottilj och Uttis jägarregemente! Totalt drygt 2 000 soldater och sjömän kommer att öva i såväl sjö- som kustförhållanden.

Svenska Amfibieregementet medverkar med cirka 450 soldater och ett 40-tal båtar. Tillsammans med kustjägar- och kustförsvarstrupperna i Nylands brigad bildar de amfibiestyrkan Swedish Finnish Amphibious Task Unit (SFATU). Bland annat med uppgift att skydda sjöförbindelserna och genomföra gemensamma operationer med marina förband.

Det marina samarbetet mellan Sverige och Finland är väletablerat. Min förhoppning är att vårt samarbete kan stärkas ytterligare.” säger kommendör Misa Kangaste, marinens beredskapschef som leder det hela.

Övningsområdena är betydande. Verksamheten kommer att bedrivas i Skärgårdshavet, Finska viken, Norra Östersjön samt kustområdena i Nyland 27 maj till 7 juni.

Fördjupat svensk-finskt samarbete (om bl a SFATU)

Merivoimat – Nylands brigad utbildar kustjägartrupper

Försvarsmakten Jobb & utbildning – Kustjägare

Försvarsmakten – Amfibieregementet

Läs även Semper Miles: Sverige och Finland allt närmare för varandra och Sverige deltar i omfattande internationell övning i Finland samt Massiva räder mot strategiska punkter i Åboland och Två intensiva veckor när US Marines övar med Amf 1

(Bilden är från ett annat, tidigare gemensamt övningstillfälle. Den gången i svenska skärgården. Något beskuren bild. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten.)

– Swedish Finnish Amphibious Task Unit operate in Finland’s major sea- and coastal exercise

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]