Foto: Marcus Åhlén/Combat Camera/Försvarsmakten

Många munnar att mätta med den ökade försvarsbudgeten

Den kommande totala svenska budgeten beräknas ligga på 999 miljarder kronor i utgifter men ge nationens finanser ett överskott på 44 miljarder! Alltså efter att allt är betalt inklusive nedanstående.

En del tillskriver ibland, slarvigt eller okunnigt, Försvarsmakten hela beloppet i vad som kallas Utgiftsområde 6 i statsbudgeten. Inget kunde vara mer fel då det är många som ska ha slantar ur den potten. Här ryms bl a Kustbevakningen, Haverikommissionen, SOS Alarm och flera civila beredskapsposter (för inrikes- och utrikesbruk), tillsyn, juridik m m.

Enligt Budgetproposition 2018 handlar det för Utgiftsområde 6 totalt om nära på 54 miljarder kronor, eller 53 835 520 000 kr för att vara exakt.

Hur har det/kommer det att ha utvecklats sedan vi tittade på det här senast (2016)? Här under har vi på egen hand försökt dela upp posterna. De mest iögonfallande förändringarna är Försvarsmaktsverksamhetens ökning med 8,6 miljarder kronor, MSB:s ökning till drygt 1,1 miljarder jämte ”Krisberedskap” på drygt 1,2 miljarder. SOS Alarm ökade med 81,5 miljoner till drygt 301 miljoner kr och ”Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor” spurtade från att inte finnas alls före 2016, öka budgeten från 24 850 000 till 74 850 000 kr! För att nämna några. (Formatet nedan är: kommande budgetbelopp, för vem och skillnad mot vår titt 2016.) Med reservation för ev fel.

MILITÄRT FÖRSVAR OCH DIREKT KOPPLAD VERKSAMHET

34 940 784 000 kr – Förbandsverksamhet och beredskap + 8 636 008 000
10 816 324 000 kr – Anskaffning av materiel och anläggningar (inte nödvändigtvis uteslutande militärt?) + 2 400 497 000
1 147 159 000 kr – Försvarsmaktens insatser internationellt + 22 444 000
1 106 408 000 kr – Försvarets radioanstalt (Signalspaning sker även på uppdrag av regeringen, Regeringskansliet, Säkerhetspolisen och Polismyndigheten) + 222 233 000
218 329 000 kr – Officersutbildning m m + 8 624 000

NÄRA/DELVIS KOPPLAD VERKSAMHET

1 286 310 000 kr – Krisberedskap (Extra avsatta medel för åtgärder som bl a stärker samhällets samlade beredskap och förmåga m m. Se ändamål nedan* I Försvarsmaktens post ovan ingår beredskap och MSB har det som redan budgeterat uppdrag.) + 207 664 000
641 905 000 kr – Forskning och teknikutveckling + 36 847 000
180 479 000 kr – Totalförsvarets forskningsinstitut (”Försvarsmakten och FMV är våra huvudkunder men vi har även uppdrag från civila myndigheter och näringslivet.”) + 1 683 000
169 036 000 kr – Totalförsvarets rekryteringsmyndighet + 144 788 000
91 559 000 kr – Internationella materielsamarbeten, industrifrågor m m – 17 661 000

ANNAN SAMVERKANDE VERKSAMHET

1 169 221 000 kr – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap + 116 660 000
1 142 760 000 kr – Kustbevakningen + 44 110 000
305 171 000 kr – Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enl avtal + 81 546 000
74 850 000 kr – Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor (Ny post 2016 som nu gör den procentuellt största ökningen) + 50 000 000
21 080 000 kr – Ersättning för räddningstjänst m m +/-0

TILLSYN, NÄMNDER, ADMINISTRATION o dyl

393 078 000 kr – Strålsäkerhetsmyndigheten + 21 169 000
58 578 000 kr – Elsäkerhetsverket + 1 135 000
46 150 000 kr – Statens haverikommission + 1 890 000
10 792 000 kr – Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten – 2 124 000
9 246 000 kr – Försvarsunderrättelsedomstolen + 1 324 000
6 301 000 kr – Nämnder m m + 500 000

Ändamål för posten Krisberedskap: ”Anslaget får användas för att finansiera åtgärder som stärker samhällets samlade beredskap och förmåga att hantera allvarliga kriser och deras konsekvenser. Anslaget får också i viss utsträckning finansiera åtgärder för att kunna ge stöd till och ta emot stöd från andra länder vid en allvarlig kris eller inför en möjlig allvarlig kris. Anslaget får även i viss utsträckning finansiera åtgärder som syftar till att skapa eller vidmakthålla förmågan till höjd beredskap för det civila försvaret. Anslaget får även i viss utsträckning användas för att finansiera offentliga aktörers kostnader i samband med extraordinära händelser.”

Budgetpropositionen för 2018 med statens samtliga utgiftsområden länkade

Direkt till Utgiftsområde 6, Försvar och samhällets krisberedskap, Förslag till statens budget för 2018 (PDF)

Läs även Semper Miles: Utgiftsområde 6 – plus och minus ger omfördelning och Utgiftsområde 4 – Mycket mer än Polisen samt Riksdagspartierna om fyra viktiga områden [Försvar, Krisberedskap, Polis och rättvisa, Krigsmateriel/vapenexport]

(Bilden: Statminister Stefan Löfvén på besök under övningen Aurora 17 i sensomras.)

– A short view on development of Swedish Defence budget between 2016 and 2018.

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]