Foto: Kim Svensson/Combat Camera/Försvarsmakten

Försvar? Snart dags att bestämma vilka som ska få bestämma

Till hösten är det dags för val igen. Det är alltså hög tid att sätta sig in i ideologier, ställningstaganden, löften och trovärdighet. Samtidigt bör vi även kasta en blick bakåt och minnas hur det varit under åren som gått ända sedan 1990-talets början med regeringar som oblygt sysslat med tveksam experimentlusta och nedskärningar, för att inte säga avveckling av vårt försvar, fram till idag när i stort sett alla riksdagspartier säger sig vilja bevara och återuppbygga.
Löften och trovärdighet. Minns regeringen Carlsson (S) 1986-1991, regeringen Bildt (M, L, C, KD) 1991-1994, regeringarna Carlsson och Persson (S) 1994-2006, regeringen Reinfeldt (M, C, L, KD) 2006-2014 och regeringen Löfven (S, MP) 2014-2018.

Har då gemene man och kvinna tid och ork i livspusslet att noga sätta sig in i vad respektive kandidater till fyra års regeringsmakt står för? Tyvärr är det väl inte så alla gånger. Det blir till att fokusera på kärnfrågor och vi har tittat på vad partierna har att säga den stressade väljaren angående Försvarsmakten. Vi iklädde oss därför idag rollen av nyfiken väljare med endast några få dyrbara minuter till övers för besök på riksdagspartiernas hemsidor. Ni vet, sådär första och enda intrycket.
Informationen nedan kommer från respektive hemsida. Citat o dyl kan vara ofullständiga (och vi reserverar oss för ev fel). För den som vill kolla på egen hand är det bara att följa länkarna.

Gemensamt är att inget parti nämner Försvar på första sidan! Inte ett så prioriterat politiskt område alltså. Åtminstone inte ännu. Sista ordet är långt ifrån sagt. Den 9 september är det i alla fall dags att gå till urnorna gott folk!

I omvänd bokstavsordning som omväxling:

Vänsterpartiet

Toppar med två områden i kolumnen på första sidan: Satsningar på välfärd & jämlikhet samt Värna asylrätten. Under Vår politik fanns inget om försvar men i partiprogrammet hittar vi efter en del letande stycket En självständig utrikespolitik för internationell solidaritet. Där säger man bl a:
Sveriges militära alliansfrihet, som i dag hotas av EU:s militära ambitioner och Natos utvidgning, ska försvaras och stärkas. Det svenska försvaret ska med bibehållen neutralitet fortlöpande anpassas till förändrade uppgifter och nya internationella förhållanden. Svensk vapenexport ska avvecklas”,
Allmän värnplikt måste gälla såväl kvinnor som män. Pliktlagen ska även i fortsättningen ge möjlighet till såväl militär som civil tjänstgöring”,
Sverige ska föra en självständig utrikespolitik /../ Det förutsätter att Sverige vågar utmana USA, EU och det internationella kapitalets maktanspråk”
Till vänsterpartiets hemsida

Sverigedemokraterna

Toppar inte med någonting ur programmet på första sidan. Endast det abstrakta ”Förändring på riktigt” högst upp. I beskrivningen av partiets politik, under rubriken Försvaret, anger man följande för sin politik:
Sverigedemokraterna ser med stor oro på den långa rad av nedskärningar som drabbat det svenska försvaret”
och anser att vi måste ”ha en god beredskap för försvarsinsatser i Sverige och i vårt närområde”,
kraftiga satsningar på försvarsmakten, med huvudmålsättningen att Sverige senast år 2025 ska ha 6 mekaniserade brigader”
Fram till den tid Sverige återfår ett verkligt existensförsvar anser vi också att en paus från medverkande i internationella insatser är nödvändig”
Till Sverigedemokraternas hemsida

Socialdemokraterna

Toppar med med tre områden högst upp på första sidan: Välfärd, Lag och ordning samt Snabbare integration. I beskrivningen av partiets politik, under rubriken Försvar och krisberedskap, anger man följande punkter för sin politik:
Stärka robustheten i totalförsvaret. ”Ett eget trovärdigt svenskt totalförsvar, såväl militärt som civilt, som klarar att hävda vår territoriella integritet, våra grundläggande värden och demokrati”
Öka den operativa förmågan i militärförbanden. ”en tydlig signal till omvärlden att vårt land tar sitt säkerhetspolitiska ansvar. Sveriges försvar ska vara modernt, effektivt och stå emot både traditionella och nya säkerhetshot”
Trygga tillgången till personal inom Försvarsmakten. ”den samlade förmågan i totalförsvaret ska säkerställas. Tillgången till utbildad personal ska tryggas och den återaktiverade värnplikten för både kvinnor och män ska användas till detta”
Förstärka och samordna beredskap för att möta nya hot. ”Den operativa förmågan i krigsförbanden ska prioriteras och den samlade förmågan i totalförsvaret ska säkerställas”
Stärka det Nordiska totalförsvarssamarbetet och samarbetet i Östersjöregionen. ”Försvars- och säkerhetssamarbetet i vår närhet ska fördjupas. Samarbetet med Finland är särskilt viktigt”
Fördjupa internationella samarbeten med demokratiska stater och organisationer. ”Den transatlantiska länken förblir viktig. EU:s mellanstatliga säkerhets- och försvarspolitiska samarbete ska utvecklas, liksom samarbetet kring säkerheten i Arktis”
Till Socialdemokraternas hemsida

Moderaterna

Toppar med dessa tre områden en bit ner på första sidan: Ekonomi och jobb, Integration samt Lag och ordning. I beskrivningen av partiets politik, under rubriken Försvar, anger man följande punkter för sin politik:
Öka resurserna till Försvarsmakten. ”Sveriges försvarsanslag ska inom tio år uppgå till två procent av BNP”
Svenskt Natomedlemskap. ”Ett Natomedlemskap är det enda försvarssamarbetet som på allvar stärker Sveriges säkerhet”
Bättre krisberedskap och totalförsvar. ”En god krisberedskap i fred lägger grunden till ett väl fungerande totalförsvar i kris och krig”
Till Moderaternas hemsida

Miljöpartiet

Toppar med fyra områden på första sidan: Miljö, Klimat, Skola och utbildning samt Migration och lika rätt. I beskrivningen av partiets politik, under rubriken Fred och försvar, anger man följande punkter för sin försvarspolitik:
Bevara Sveriges militära alliansfrihet. ”Sverige ska förbli militärt alliansfritt. Sverige främjar inte världsfreden genom att söka medlemskap i Nato”
Ställa om försvaret för att hantera hela den moderna hotbilden. ”Skydda befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet och vår förmåga att upprätthålla grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter. Vi måste kunna hantera en mångfald av olika sorters hot, som pandemier, miljöförstöring, direkta konsekvenser av den globala uppvärmningen, teknologiska katastrofer som härdsmältor, terrorism, organiserad brottslighet och cyberattacker”
Stärka Sveriges roll i konfliktförebyggande arbete. ”I solidaritet med världens utsatta och krigsdrabbade människor, inte med krigsindustrin. Vår utrikespolitik prioriterar konfliktförebyggande och icke-militära medel”
Till Miljöpartiets hemsida

Liberalerna

Toppar med två områden i botten på första sidan: Allt börjar med en bra skola samt Integrationspolitik som minskar klyftorna. I beskrivningen av partiets politik, under rubriken Försvar, anger man följande punkter för sin försvarspolitik:
Stärk försvaret. ”Den ryska militära aktiviteten i Östersjön ökar och det ryska tonläget mot Sverige och våra grannländer blir allt högre”
Inom tio år ska försvarsanslaget uppgå till minst två procent av BNP. ”mot slutet av nästa försvarsbeslutsperiod (2025/26)”
Sverige ska söka medlemskap i Nato. ”Nu måste svensk försvarspolitik snabbt ställas om”
Ytterligare förstärka den militära närvaron på Gotland
Vi vill återskaffa värnplikten men aktivt arbeta för att maximera antalet frivilligt sökande
Öka antalet bataljoner och flygflottiljer
Behåll de äldre JAS-planen för att stärka vårt luftförsvar
Förbättra anställningsvillkoren för soldaterna
Anordna en ny storskalig internationell stridsövning 2020-2021. ”Viktigt att det internationella samarbetet stärks och utvecklas”, ”vi budgeterar 600 miljoner för [detta]”
Stärk stödet till veteranerna
Utveckla kustartilleri med sjömålsrobotar och luftvärn. En motståndare ska kunna bekämpas innan han stiger i land
Hemvärnet ska förses med Robot 70
Till Liberalernas hemsida

Kristdemokraterna

Toppar med ”Vi vänder vårdkrisen” högst upp på första sidan. Man ska kunna lita på vården, äldreomsorgen och Sverige. I beskrivningen av partiets politik, under rubriken Försvar, anger man följande för sin försvarspolitik. I sin helhet:
”Rätten till liv och respekten för den personliga värdigheten leder till rätten att försvara sig mot angrepp som hotar dessa värden. Den svenska försvarsmakten ska ha en sådan organisation och omfattning att den kan försvara Sverige, samverka och verka krigsavhållande vid säkerhetspolitiska kriser i närområdet. Försvaret ska också utföra insatser utanför närområdet då det främjar freden.”
Till Kristdemokraternas hemsida

Centerpartiet

Toppar med Snabbare och närmare hjälp vid psykisk ohälsa högst upp på första sidan. I beskrivningen av partiets politik, under rubriken Försvar, anger man följande för sin försvarspolitik:
Den svenska försvarsförmågan ska stärkas. Försvaret ska finnas i hela landet /../ och där vi gör insatser
Förbättrad operativ förmåga inom alla försvarsgrenar
Ökade anslag. Under nästa inriktningsperiod ska försvarsanslaget motsvara minst genomsnittet av övriga nordiska länders försvarsanslag
Vi vill se ett svenskt Natomedlemskap för att stärka både vårt eget försvar och bidra till säkerheten i vårt närområde. ”Nato ansvarar för det militära försvaret av den europeiska kontinenten medan EU kan bidra till att utveckla de nationella försvarsmakterna”
Internationella insatser. ”Vi är beredda att delta i insatser under FN-, EU-, eller Natoflagg”
I samband med att världen omkring oss blir allt oroligare har uppbyggnaden av ett civilt försvar och totalförsvaret åter blivit viktigt
Viktigt att hitta ett system som löser Försvarsmaktens rekryteringsbehov nu och på sikt. ”i första hand genom frivillighet, men då omvärldsläget och rekryteringsbehov gör det nödvändigt, också med inslag av plikt”
Till Centerpartiets hemsida

Valmyndigheten

Läs även Semper Miles: Riksdagspartierna om fyra viktiga områden och Positioner och maktutövande hand i hand med fullt ansvar? samt Inrikes- och utrikesläget kräver ansvar och handling

Och såklart hur riksdagspartierna ställde sig till värnplikten sommaren 2015:
Regeringen, Alliansen, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet

(Bilden visar hur Hemvärnet, vid ett tidigare övningstillfälle, bevakar demokratin på post vid riksdagshuset.)

– Defence is not a hot topic to communicate to the stressed voters hastly visiting the largest official political party websites. Not yet perhaps. Election day is 9th September.

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]