Försvarsberedning och försvarspolitiska mål

Lyckas Försvarsberedningen, det organ som har till uppgift att svara för samråd mellan regeringen och de olika riksdagspartierna, för strävan att uppnå breda försvars- och säkerhetspolitiska lösningar, med sin uppgift? Har man skapat gott, brett underlag, förankrat på omvärldsbevakning och analyser för svensk säkerhets- och försvarspolitik?
Överstelöjtnant Håkan Edströms artikel Försvarsberedningens dilemma, i anrika Kungliga krigsvetenskapsakademiens handlingar och tidskrift, behandlar just detta och visar på en bristande koppling mellan omvärldsbeskrivningarna och de försvarspolitiska målen. ”Syftet med denna artikel har varit att undersöka om, och i så fall hur, brister i försvarsberedningens lösande av sina uppgifter kan förklara varför Sveriges politiska ledning inte styr Försvarsmakten med strategier.”

Här finns artikeln i sin helhet (med början på sida 8)

Länk till Kungliga krigsvetenskapsakademins webbplats, kkrva.se