Foto: Holger Ellgaard, Wiki

Försvarsmakten säger nej till EU-förslag mot legala vapen

Regeringen har att ta ställning till EU-kommissionens förslag om förändringar i EU:s direktiv 91/477/EEC, som reglerar legalt vapeninnehav inom EU. Förändringarna syftar till att förbjuda legala innehav av skjutvapen bland jägare och sportskyttar som en effektiv gärning mot terror av den typ som begicks i Paris. Inför beslut önskar Regeringen veta vad de som berörs tycker och vilket stöd förslaget har och har därför skickat ut det på remiss.

Enligt ett ännu inte bekräftat dokument som gjorts tillgängligt på nätet idag ska Försvarsmakten tacknämligt ha inkommit med remissvar där man avstyrker förslaget. Utdrag ur inledningen som i korthet väl sammanfattar ställningstagandet:

Försvarsmakten avstyrker förslaget till ändringar i EU:s vapendirektiv. De föreslagna ändringarna skulle innebära men för totalförsvaret och för förbandens krigsduglighet. Försvarsmakten anser därför att det är nödvändigt att EU:s vapendirektiv och svensk vapenlagstiftning även fortsättningsvis möjliggör att medlemmar i civila skytteorganisationer kan inneha såväl hel- som halvautomatiska vapen. Försvarsmakten menar vidare att det är nödvändigt att en konsekvensanalys genomförs, där även konsekvenserna för försvarsförmågan belyses, innan beslut i frågan fattas.

Motiv för ställningstagandet
– Förslaget innebär ökade kostnader för Försvarsmakten vad gäller utbildning och utveckling av personal och metoder då civila skytteorganisationer inte längre kan nyttjas.
– Förslaget innebär ökade kostnader för Försvarsmakten vad gäller anskaffning av tränings och simuleringsvapen, om inte utrangerade vapendelar kan nyttjas.
– Förslaget innebär försvårad hantering och ökade kostnader för Försvarsmakten vad gäller säkerhetsskyddande åtgärder.

 

Läs även Semper Miles artikel: Vart femte licensierade jaktvapen i Sverige snart olagligt

Gilla Semper Miles på Facebook

(Short summary in English: In a reply to Swedish Government, the Swedish Armed Forces thankfully lead the way saying no to EU petition for changes in directive 91/477/EEC to further strengthen control of/banning legal firearms as an attempt to prevent terror attacks!)