Ytterligare 129 miljoner till projekt för krisberedskap

Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som beslutar om medel ur ”2:4 Krisberedskap” till krisberedskapsprojekt och för några dagar sedan godkändes 73 nya ansökningar för 128,9 miljoner kronor. Tillsammans med tidigare beviljade projekt för 2016 har man således fördelat 306,3 miljoner.

Det handlar om det s k anslaget 2:4 Krisberedskap där ”myndigheter som ingår i krisberedskapsförordningen eller som efter särskilt beslut av regeringen eller MSB är utpekade att ingå i samverkansområdena” kan söka finansiering för åtgärder, tillfälliga utvecklingsprojekt, som stärker samhällets samlade förmåga (medel får dock inte gå till ordinarie uppdrag som ju redan är finansierade).

Projekten är många och skiftande. Här ryms mycket bland enskilda behov från Livsmedelsverkets 46.000 kronor för ”medfinansiering av EU-projektet Aquavalens” till Kustbevakningens ”Sjöbasis: ökad prestanda, skadetålighet och tillgänglighet” på 4.900.000 kr. Även myndigheters samlade projektbehov på upp till 5.000.000 för Länsstyrelsen Skånes ”Sammanhållet projekt för att utveckla krisberedskapen lokalt och regionalt i Skåne län under
mandatperioden 2015-2018” och FOI:s 23.667.450 kronor för åtta projekt, medfinansiering o dyl.

Vad och vem kan få finansiering samt om inriktning
Inriktning för projekt- och uppdragsmedel ur anslag 2:4 Krisberedskap 2016 (PDF)

Listade mottagare, projekt och belopp före de nu tillkomna 73
Tidigare beviljade projekt, budget 2016 (PDF)

Läs även Semper Miles artikel: Totalförsvaret åter! Hälften av landet utan fullgod civil styrning

Källa: MSB