Vi måste på nytt säkra vår försörjningsberedskap

I november höll Kungliga krigsvetenskapsakademien (KKrVA) seminariet ”Hot mot försörjningssäkerheten” där samhällets förmåga till självförsörjning genomlystes. Stora delar av vår beredskapsförmåga är borta, ersatt med stort importberoende, som ger oss litet handlingsutrymme och stor samhällspåverkan i en situation där vardagen påverkas. Vi måste börja tänka på och bygga upp en försörjningsberedskap i ett fungerande totalförsvar på nytt.

Civilförsvar är ett mycket viktigt ämne som berör oss alla men som tenderar att hamna i skymundan. För den som inte var på plats finns möjlighet att ta del av innehållet då varje del/anförande filmades och har gjorts tillgängligt för allmänheten.

Totalt är det 12 separata filmer på ca 5-24 minuter vardera med intressanta områden som IT-beroende och sårbarhet, sårbarheten i varuflödet, Sveriges skafferi, drivmedelsförsörjning, sjöfartsberoendet och den globala marknaden, hot inom elförsörjningen, kan vi få hjälp av andra, m m.

KKrVA – Filmer från seminariet ”Hot mot försörjningssäkerheten”

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se anges]