Foto: Holger Ellgaard, Wiki

Fokus och tempo i återupprättandet av totalförsvaret

Det här området är inte att jämställas med något annat då det handlar om samhällets beredskap, alltså rikets fortlevnad och varje medborgares skydd. Det påverkar även indirekt och direkt möjligheterna för vårt militära försvar.

”I ljuset av det försämrade omvärldsläget och den ökade osäkerheten i närområdet är det angeläget att få till stånd en modern och sammanhållen totalförsvarsplanering.” Så inleddes gårdagens glädjande besked om Regeringens beslut att återuppta totalförsvarsplaneringen.

Den inledande fasen är beslutad och senast 10 juni 2016 ska Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) redovisa ”ett förslag till en grundsyn som ska omfatta principer för samordning, prioriteringar och resursförstärkningar”. Inom samma tidsram ska alla myndigheter inom det civila försvaret återuppta planering för höjd beredskap och avge en första redovisning av planeringsarbetet.
Vidare ska försvaret och MSB senast 10 juni 2017 göra en bedömning av ”Försvarsmaktens behov av stöd från andra myndigheter och en bedömning av myndigheternas möjligheter att tillhandahålla stöd.”

Självklart är ett lands totalförsvarssituation inget man ordnar över en kopp kaffe och ett par handslag men å andra sidan har vi en historia som gör att vi inte behöver uppfinna hjulet på nytt och dra detta i onödig långbänk. Det ÄR angeläget men det hastar också! Mot bakgrund av ”det försämrade omvärldsläget och den ökade osäkerheten i närområdet” är gårdagens beslut, om än sent, moget och välkommet. Nu krävs duglig styrning, mod till handling och väl tilltagen ekonomi för att också genomföra detta. Ansvar helst utan jakt på politiska poäng.

Regeringen beslutar om återupptagen totalförsvarsplanering

Läs även Semper Miles artikel: Totalförsvaret åter! Hälften av landet utan fullgod civil styrning