Foto: Janwikifoto

Riksdagspartierna om fyra viktiga områden

Vi tar en titt på vad landets största partier tycker just nu om försvar, krisberedskap, polisen samt krigsmateriel/vapenexport så här i ”halvtid”. Fyra områden som berör, direkt eller indirekt i form av fred, säkerhet, trygghet, arbete och utveckling m m.
Det här är en snabbundersökning av den information som riksdagspartierna erbjuder allmänheten via sina officiella webbsidor, den kanal som väljarna har att tillgå direkt. (För den med gott om tid finns såklart mer vid kontakt med respektive parti.)

Försvar

Centerpartiet
Vi har välkomnat övergången till ett insatsförsvar som både kan fungera internationellt och försvara svenska intressen och svenskt territorium. Försvaret behöver bestå av en stor andel soldater och officerare som tjänstgör då och då med fokus på när de behövs. Centerpartiet vill att den svenska försvarsförmågan ska stärkas och på sikt öka anslagen till försvaret om så krävs.

Kristdemokraterna
Den svenska försvarsmakten ska ha en sådan organisation och omfattning att den kan försvara Sverige, samverka och verka krigsavhållande vid säkerhetspolitiska kriser i närområdet. Försvaret ska också utföra insatser utanför närområdet då det främjar freden. I fredstid ska inte längre allmän värnplikt råda, men totalförsvarsplikten gäller. ”Vi vill att regeringen ger Försvarsmakten i uppdrag att göra en säkerhetsinventering för att se vilka åtgärder som snabbt kan stärka försvarsförmågan.” – Mikael Oscarsson, Rikskonferensen FoF 2017

Liberalerna
På sikt ska försvarsanslaget uppgå till minst två procent av BNP. Öka den militära närvaron på Gotland. Förbättra anställningsvillkoren för soldaterna. En kombination av yrkesförsvar och värnplikt med färre heltidsanställda och fler kontraktsanställda. Totalförsvarets chefsnämnd ska på nytt tillsättas. HV ska förses med Robot 70. Förbandsreserven om ytterligare fyra bataljoner ska bemannas och krigsförbandsövas.

Miljöpartiet
Sveriges försvarspolitik behöver ställas om för att hantera de verkliga hot vi står inför. Vi måste kunna hantera en mångfald av olika sorters hot, som pandemier, miljöförstöring, direkta konsekvenser av den globala uppvärmningen, teknologiska katastrofer som härdsmältor, terrorism, organiserad brottslighet och cyberattacker. Miljöpartiet vill att Sverige agerar i solidaritet med världens utsatta och krigsdrabbade människor, inte med krigsindustrin.

Moderaterna
Vi arbetar för att stärka Sveriges försvarsförmåga samtidigt som vi fördjupar de försvarspolitiska samarbetena med andra länder och organisationer. Vi vill utreda möjligheten att återupprätta det psykologiska försvaret som egen myndighet. Vi vill förbättra samordningen av underrättelsefunktionerna. Vi vill skapa ett nytt totalförsvar som tillvaratar den kompetens som numera ligger hos både offentliga och privata aktörer för att stärka den samlade försvarsförmågan.

Socialdemokraterna
Försvaret av Sverige och svenska intressen är Försvarsmaktens främsta uppgift. Vi socialdemokrater arbetar för att att den folkliga förankringen i Försvarsmakten vid rekrytering och bygga på demokratiska värderingar som öppenhet och samverkan med det civila samhället, ett personalförsörjningssystem som förmår att förena efterfrågad snabbhet med bred folklig förankring, att stärka det nordiska försvarssamarbetet samt obligatorisk mönstring för alla män och kvinnor vid 18 års ålder.

Sverigedemokraterna
Kraftiga satsningar på försvarsmakten, med huvudmålsättningen att Sverige senast år 2025 ska ha 6 mekaniserade brigader att tillgå. Stegvis höja anslagen till försvaret – rejält. Återupprättad försvarsförmåga: Hela Sverige ska försvaras. Vi vill också att den allmänna värnplikten ska återinföras för att trygga försvarsmaktens personalförsörjning. Fram till den tid Sverige återfår ett verkligt existensförsvar anser vi också att en paus från medverkande i internationella insatser är nödvändig.

Vänsterpartiet
Återinförandet av värnplikten är Vänsterpartiets enskilt viktigaste försvarspolitiska fråga. Vi vill att alla män och kvinnor i Sverige ska mönstra och att alla som är lämpliga ska genomföra en kortare militär grundutbildning. Vi vill inte att försvaret ska lägga ner ytterligare förband. Tvärtom ser vi att det kan bli aktuellt med satsningar på förbandsverksamheten.

Krisberedskap

Centerpartiet
”Krisberedskap skulle kunna samordnas bättre på regional nivå.” – ur PM Förhandlingarna om regionfrågan, 161123. ”Centerpartiet har också verkat för att de frivilliga försvarsorganisationernas ska få goda möjligheter att bidra till totalförsvaret och även att samhällets krisberedskap ska utvecklas och ekonomiskt långsiktigt säkerställas.” – ur Centerpartiets budgetmotion för 2016.

Kristdemokraterna

Liberalerna
”Liberalerna anser att civilförsvaret är en viktig del för att säkerställa förmåga till krisberedskap på nationell nivå.” – ur Beslut i korthet, 22 november 2015.

Miljöpartiet
”Istället för att plöja ned miljarder i nya stridsflygplan anser Miljöpartiet att det är en bättre prioritering att lägga pengarna på klimatanpassning och krisberedskap. Varför inte flygplan för att släcka bränder?” – MP Enköping, 31 augusti 2014.

Moderaterna
Vi ska ha en både bred och uthållig förmåga att kunna hantera dagens och framtidens utmaningar. Det gäller till exempel behovet av mer samövning, en bättre nationell ledning och en förstärkt civil-militär samverkan. Vi vill att en översyn görs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) förmåga att hantera nationella kriser.

Socialdemokraterna
De frivilliga försvarsorganisationerna är viktiga delar av det svenska folkförsvaret och en central resurs för samhällets robusthet vid större kriser. Det är en generellt sett kostnadseffektiv resurs och bör finnas tillgängligt i hela landet.

Sverigedemokraterna

Vänsterpartiet
Vi anser även att vi behöver utöka vår beredskap för att hantera kriser och katastrofer. Effekterna av klimatförändringarna innebär att vi behöver överföra resurser från vår förmåga att möta militära hot till vår förmåga att möta de hot som extremt väder medför. I detta arbete har kommunerna en viktig roll.

Polis och rättvisa

Centerpartiet
Med kontinuitet och erfarna poliser som stannar länge på samma tjänst är det lättare att arbeta långsiktigt med kontaktskapande, brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete utifrån det som behövs lokalt. Vi vill också lätta arbetsbördan och förbättra arbetssituationen för polisen generellt och skjuta till pengar för att till exempel göra det möjligt att anställa fler. Genom att satsa extra resurser på områdespoliserna kan vi höja lönenivåerna för den yrkeskategorin. Beredskapspolis som kan bistå t ex vid terrordåd eller naturkatastrofer behövs.

Kristdemokraterna
Kristdemokraterna föreslår 2 600 fler polisanställda, varav 2 100 nya poliser och 500 civilanställda, vilket kommer ge fler poliser i yttre tjänst. Vi vill också att polisen ska få modern utrustning och alternativa icke-dödliga vapen.

Liberalerna
Det behövs 2500 fler poliser för att stärka polisens närvaro i hela Sverige. Återinför en beredskapspolis på 5000 personer, som kan hjälpa polisen vid särskilda samhällskriser. Skapa ett europeiskt FBI, så att polisen kan arbeta lika internationellt som brottslingarna.

Miljöpartiet
För att öka tryggheten vill Miljöpartiet att poliser ska vara högskoleutbildade och att fler kvalificerade utredare anställs. Poliserna ska få arbeta med brottsbekämpning, inte att utfärda pass eller fyrverkeritillstånd. I dagens Sverige är inte alla människor lika inför lagen. Tryggheten, säkerheten och möjligheten att lösa tvister i domstol saknas för många människor. Detta vill Miljöpartiet förändra.

Moderaterna
Vi vill förstärka polisen och säkerställa en mer effektiv och lokalt närvarande polis som utreder fler brott. För att öka tryggheten vill vi att det utbildas och anställs minst två tusen nya poliser. Vardagsbrottsligheten ska prioriteras av polis och åklagare. Straff ska återspegla hur allvarligt ett brott är och grövre brott ska bestraffas strängare än mindre allvarliga brott. Normalstraffet för mord ska vara livstids fängelse.

Socialdemokraterna
Den socialdemokratiskt ledda regeringen ger Polismyndigheten och Säkerhetspolisen ökade resurser under perioden 2017-2020. Vi socialdemokrater arbetar för att skapa en utvecklings- och analysfunktion på central nivå, en modern och attraktiv högskoleutbildning för poliser, en utredningsgaranti för vardagsbrott, att se till att det finns civilanställda så att polisen kan koncentrera sig på polisarbetet samt att polisen ska vara tillgänglig i hela landet, ge poliser möjlighet att specialisera sig och få återkommande fortbildning.

Sverigedemokraterna
”Antalet poliser måste hålla jämna steg med befolkningsutvecklingen.” – ur Kriminalpolitiskt inriktningsprogram 2015. Sverigedemokraterna vill, till skillnad från andra riksdagspartier, se en tydlig inriktning på brottsoffren framför brottslingarna inom den rättsskipande verksamheten. Kraftigt skärpta straff för grov och upprepad brottslighet. Avskaffa mängdrabatten för flerfaldigt dömda brottslingar. Krossa den grova, organiserade kriminaliteten genom särskilt åtgärdspaket. Garantera brottsoffers skadeståndsersättningar.

Vänsterpartiet
Antalet poliser spelar roll för att förebygga brott, men det behövs också uppmärksammas hur poliserna arbetar och vilka arbetsuppgifter som är prioriterade. Det talas för mycket om strafflängder och hårdare straff. Vänsterpartiet anser att förståelse, kunskap och relevant vård och behandling är en mer framgångsrik väg än att generellt införa hårdare straff.

Krigsmateriel/vapenexport

Centerpartiet
”Det svenska regelverket för krigsmateriel vilar på ett generellt exportförbud. Det är endast när det finns ett tydligt svenskt säkerhets- och/eller försvarsintresse av den aktuella exporten som tillstånd kan bli aktuellt. Sverige bör ha ett demokratikriterium för sin export av krigsmateriel.” – ur Demokratikriterium föreslås vid export av krigsmateriel, 26 jun 2015.

Kristdemokraterna
Efter påtryckningar från Kristdemokraterna tillsatte regeringen den 1 juni 2012 en parlamentarisk utredning som bland annat ska se över möjligheten att skärpa exportkontrollen gentemot icke-demokratiska stater. Kravet på demokratikriterium innebär inte att vi ställer oss avvisande till svensk krigsmaterielexport i stort.

Liberalerna
Vi vill ha ett demokratikrav i svensk vapenexport. Slopa sekretessen hos Inspektionen för strategiska produkter (ISP) om mottagarland och typ av krigsmateriel. Förhindra statliga garantier av vapenexport via Exportkreditnämnden till icke-demokratier. Upprätthåll EU:s vapenförbud mot Kina.

Miljöpartiet
Den dubbelmoral som styr vapenexporten motarbetar de mänskliga rättigheterna och smutsar ner bilden av Sverige. Miljöpartiet vill att Sverige agerar i solidaritet med världens utsatta och krigsdrabbade människor, inte med krigsindustrin. Vi vill avveckla svensk vapenexport och vi föreslår att först stoppa exporten av vapen till diktaturer.

Moderaterna

Socialdemokraterna
Inga vapen till diktaturer och länder som grovt och omfattande kränker mänskliga rättigheter. ”Det har varit en lång diskussion som vi haft i flera år i Socialdemokratin och nu fattar vi äntligen det här beslutet. Att vi också tillämpar hårda regler för det nya regelverket, att vi också får en ökad insyn.” – Johan Büser, göteborgsdelegationen, kongressnyheter 2013-04-05.

Sverigedemokraterna
Trygga framtiden för svensk vapenindustri. ”Vi ser positivt på en stark svensk försvarsindustri och det är positivt att svensk exportkontroll av försvars- och krigsmateriel är sträng.” – ur Kommentar kring turerna i Saudiaffären, 20 mars 2015.

Vänsterpartiet
Vänsterpartiet vill förbjuda vapenexport till diktaturer, krigförande stater och regimer som begår grova och omfattande brott mot de mänskliga rättigheterna. Vänsterpartiet vill också skärpa reglerna för import, utlåning och uthyrning av krigsmateriel. På sikt vill vi att svensk vapenexport helt ska avskaffas.

swedish_election_ballots_2014

Partiernas officiella hemsidor:
Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet

Läs även Semper Miles tidigare: Riksdagspartierna om värnplikt

(Stora blden visar våra förtroendevalda i Sveriges riksdag i ett annat sammanhang. Foto: Janwikifoto CC BY-SA 2.5 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/deed.en http://politik.in2pic.com. Den lilla bilden, foto: Jens O.Z. Ehrs for Southerly Clubs CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.sv)

Källor är respektive partis hemsida, med deras egna ord. Vi reserverar oss för ev fel.

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]